Μελέτες


 

  
  • Γεωμορφολογία της Ακτής από Αρχαία Κόρινθο έως Ακράτα. Διπλωματική εργασία για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (1987). 

  • Προστασία Περιβάλλοντος στα πλαίσια της Ε.Π.Α. για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ – Ν. Ζακύνθου (1984).
 
  • Προστασία Περιβάλλοντος στα πλαίσια της Ε.Π.Α. για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ – Ν. Κεφαλλονιάς (1984).

  •  Αρκετές μελέτες για ανόρυξη, άντληση γεωτρήσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων της Νομαρχίας Κυκλάδων (1991-1993).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου